Esperantisterna i Sydasien

har just haft ett seminarium. En rapport kan läsas på

http://eo-azio.blogspot.in/2015/11/raporto-pri-3a-sud-azia-seminario.html

Lämna kommentar

Australisk radio

läser en bulgarisk recension av min esperantoöversättning av Kristian Lundbergs ”Yarden”:

http://melburno.org.au/3ZZZradio/2015/11/02/elsendo-de-la-2a-de-novembro-2015/

 

Lämna kommentar

På bokmässan i Göteborg

hittar man esperantoböcker i monter H04:20 (bland annat min översättning av  Kristian Lundbergs ”Yarden”).

Och så blir det två program:

Lilla scenen lördag 26 sept. kl. 16.30: När språket blir ett hinder är esperanto en möjlighet. Lars Forsman, rektor för Svenska esperantoinstitutet, berättar om språket som kan överbygga hinder. Arrangör: Göteborgs Esperantoförening.

Stora scenen söndag 27 sept. kl. 14.00–14.20: Skönlitteratur i original på esperanto. Leif Nordenstorm och Anna Eriksson om esperantokultur i världen med utgångspunkt från novellsamlingen Söka bostad i storstaden. Arrangör: Svenska esperantoförbundet.

1 Kommentar

Samma klubb

(alltså den neutrala esperantoklubben i Stockholm) har sin sammankomst nu på onsdag, 23/9, kl. 18 på ny adress: Solidaritetshuset på Tegelviksgatan 40 (ändhållplats för buss 2). Jan Setréus och Ingvar Enghardt berättar om en resa till Vietnam i fjol.

Lämna kommentar

Esperantoklubben i Stockholm

– den neutrala – inleder sin verksamhet för hösten onsdagen 9/9 kl. 18 på Esperantocentrum, Vikingagatan 24 (tunnelbana till Sankt Eriks-plan) med en samtalskväll om sommarens kongressminnen.

Lämna kommentar

82a italienska esperantokongressen

inleds i morgon i San Benedetto del Tronto. En artikel om saken (på italienska) kan läsas på

http://www.lanuovariviera.it/category/eventi/la-riviera-ospita-il-congresso-nazionale-di-esperanto/

1 Kommentar

Sennacieca Asocio Tutmondas (SAT:s) 88e kongress –

arbetaresperantisternas största internationella sammankomst – ägde rum 8-15/8 i Nitra i Slovakien. Den antog följande deklaration:

”SATs 88e kongress, som sammanträdde i Nitra, Slovakien, 8 till 15 augusti 2015,

betonar på nytt alla människors rätt i världen att fritt och självständigt välja att leva och bo där de föddes, eller varhelst de finner det lämpligast, av naturmiljömässigs skäl, yrkesmässiga, politiska eller andra behov, med tanke  på egna och på hela mänsklighetens intressen, utan hänsyn till nationer och riksgränser,

uppmanar regeringarna att respektera tankefriheten och privatlivet och kräver ett upphörande av all kommunikationskontroll utförd av hemliga eller icke hemliga instanser, eller av organisationer som förbjuder frihet och privatliv,

manar alla som har att bedöma ekonomiska, sociala eller ekologiska kriser att alltid betänka klasskampsaspekterna, som är internationella, att ovillkorligen betänka ödet för dem som lider av dessa, och att bjuda motstånd mot regeringarnas, arbetsköparnas och andra makthavares hållning,

sänder sina varmaste uppmuntranden åt de arbetare som själva förvaltar sina arbetsplatser, till exempel FaSinPat i Argentina,

är medveten om att våld är samtidigt nödvändigt och oförsvarbart, och hälsar den sociala revolution soms äger rum i Kobanregionen,

understryker med starkt beklagande betydelsen av de svårigheter som förorsakas av bland annat nationalism och kapitalism, som människor regelbundet ställs inför,

och har därför som mål fria bildningsutbyten för att främja vår gemensamma frigörelse.”

Den esperantospråkiga originaltexten kan läsas på

http://satesperanto.org/Deklaracio-de-la-88-a-SAT-Kongreso.html

Lämna kommentar

Ett referat om kongressen i Lille

kan läsas (på esperanto) på

http://sezonoj.ru/2015/08/uk100-7/

Lämna kommentar

Nagasakis fredsdeklaration 2015

(Den nionde augusti, i samband med sjuttioårsdagen av den andra atombomben, presenterade  Nagasakis borgmästare nedanstående fredsdeklaration.)

”Klockan 11:02 den 9 augusti 1945 ödelade en enda atombomb staden Nagasaki på ett ögonblick.

En mängd strålar trängde igenom människokroppar. En hetta och en stormvind som man inte kan föreställa sig angrep staden. Av 240 000 invånare dödades 74 000 och skadades 75 000. Det sägs att varken gräs eller träd sedan växte på sjuttio år. Nu omges dock den ödelagda kullen Urakami av grönska. Men de atombombade, som frätts av strålar och lider av efterverkningar, kan inte ens för en dag glömma den dagen.

Atombomben föddes i krig och användes i krig.

De atombombade, som på sina egna kroppar känt atombombens fruktansvärda förstörelse, har djupt och intensivt ristat i sina hjärtan att kärnvapen inte får finnas och att vi inte åter får föra krig. Den japanska grundlagens fredsidé föddes ur dessa lidanden och hårda erfarenheter och ur en omprövning av kriget. Efter kriget gick Japan fredsrikets väg. Både för Nagasaki och för Japan är fredsprincipen, att vi inte skall föra krig, ett ursprung som vi aldrig någonsin får ändra.

Nu är större delen av folket född efter kriget. Minnena av kriget försvinner snabbt i vårt samhälle. Vi får inte glömma erfarenheterna av atombomberna över Nagasaki och Hiroshima. Vi får inte heller glömma flyganfallen mot Tokyo och många andra städer, eller slaget om Okinawa, eller minnena av det grymma kriget som plågade många asiater.

Nu, sjuttio år efteråt, måste ni föra berättelserna om dessa minnen vidare till den kommande generationen.

Vi ber dem som upplevde atombomben och kriget i Japan och i världen att berätta, så att minnena inte bleknar.

Vi ber den unga generationen att inte kasta bort våra erfarenheter som gammal historia. Godtag helt och fullt vår fredssträvan, ty vi vill för er tala om de erfarenheter som i framtiden kan drabba även er. Var snälla och tänk er: ‘Vad skulle jag gjort, om jag varit i samma situation?’ och fråga er: ‘Vad kan jag göra för freden?’ Ni, den unga generationen, har makt att skapa nya relationer över riksgränserna.

Vi vänder oss till alla i världen. Den största makten att förverkliga en värld utan krig och kärnvapen finns hos var och en av oss. Att höra berättelser om kriget, att skriva under på vädjanden att avskaffa kärnvapnen och att besöka utställningar om atombomben – dessa och andra indivuella handlingar får en mycket stor kollektiv verkan. I Nagasaki ärver de kommande generationerna, inklusive de atombombades barn och barnbarn, denna strävan och börjar agera.

Våra individuella krafter är den största makten att förverkliga en värld utan krig och kärnvapen. Det civila samhällets makt är makten att röra regeringar och att röra världen.

I maj i år avslutades konferensen om en omprövning av icke-spridningsavtalet (NPT) utan att ha kunnat formulera något slutdokument. Men strävandena från de länder som vill förbjuda kärnvapen möjliggjorde att skissen till ett sådant dokument skulle bli ännu ett steg på vägen mot kärnvapennedrustning.

Vi uppmanar ledarna för NPT:s medlemsstater:

Låt inte konferensen om en omprövning bli fruktlös! Fortsätt era strävanden att diskutera en juridisk ram som en traktat som förbjuder kärnvapen under alla omständigheter, inklusive FN:s generalförsamling.

Under konferensen hävdade många länder vikten av att besöka de atombombade städerna.

Än en gång uppmanar vi från Nagasaki:

President Obama, statschefer inklusive kärnvapenmakternas, och alla människor i världen – kom och besök Nagasaki och Hiroshima och konstatera vad som faktiskt hände under atommolnen för sjuttio år sedan! Känn och förstå det som de atombombade än i idag försöker delge er, inte som bara ett offer utan som ‘medlem av mänskligheten’.

Vi uppmanar Japans regering:

Utforska medel för landets säkerhet som inte är beroende av nukleär avskräckning! Som forskare från USA, Japan, Korea, Kina och många andra länder har föreslagit skulle upprättandet av en ‘kärnvapenfri zon i Nordöstasien’ göra detta möjligt. Vad beträffar framtiden, var vänliga och överväg en övergång från ‘kärnvapenparaply’ till ‘kärnvapenfritt paraply’!

Denna sommar har vi i Nagasaki genomfört ett ‘internationellt fredsforum för ungdomar’, där ungdomar från 122 länder och regioner har tänkt och diskuterat kring freden.

I november kommer för första gången Pugwashrörelsen att ha sin konferens i Nagasaki. På denna konferens, som har sin grund i Einsteins upprop om de fruktansvärda kärnvapnen, kommer vetenskapsmän från hela världen att samlas, att diskutera kärnvapenproblemet och att sända ett fredsbudskap från Nagasaki till världen.

‘Fred från Nagasaki’ – vi skall vårda detta slagord som en skatt och fortsätta att så fred.

Dessutom kommer vi, Nagasaki, att fortsätta att stödja människorna i Fukushima, som fortfarande lider av verkningarna av atomolyckan ännu fyra år efter den stora östjapanska jordbävningen.

Just nu pågår diskussioner i parlametet om de lagar som i framtiden skall styra formerna för vår nationella säkerhet. Oro och rädsla sprids att den ed som ristades i våra hjärtan för sjuttio år sedan skall urholkas, liksom den japanska grundlagens fredsprincip. Vi ber regeringen och parlamentet att lyssna på denna oro och rädsla, att med största möjliga förstånd diskutera uppmärksamt och uppriktigt.

De atombombades genomsnittliga ålder är i år mer än åttio år. Vi ber med eftertryck Japans regering att ta sitt ansvar och förbättra stödet åt de atombombade i enlighet med deras aktuella situation, och att även utvidga det erkända området för att skydda de där levande överlevarna och atombombade, medan de ännu lever.

Vi, medborgarna i Nagasaki, uttrycker våra djupt kända kondoleanser för de av atombomber dödade, och förklarar att vi, tillsammans med medborgarna i Hiroshima, fortsätter att sträva mot förverkligandet av en värld utan kärnvapen, för förverkligandet av freden.

Taue Tomihisa, borgmästare i Nagasaki, 9 augusti 2015″

svensk översättning: Gunnar Gällmo, efter Vastaltos esperantoöversättning som kan läsas på

http://www.vastalto.com/arkivo/Pacdeklaro2015_Nagasako.html

Lämna kommentar

Årets allmänna esperantokongress

har avslutats i Lille/Rijsel, i den franska delen av Flandern, och antog den 1/8 denna slutresolution:

”De 2695 deltagarna i den 100:e allmänna esperantokongressen,

som sammanstrålat från 82 länder 25/7-1/8 2015 i Lille, Frankrike,

som diskuterat frågan ‘språk, konster och värden i dialogen mellan kulturer’ i sju sessioner under kongressveckan,

som vill bidraga till utvecklandet av det av Unesco utlysta internationella årtiondet för ökad närhet mellan kulturer,

konstaterar att den mellankulturella dialogen är lika mycket av nöden i dag som den var för 110 år sedan, då den första esperantokongressen ägde rum i Boulogne-sur-Mer,

hävdar att för verklig inbördes förståelse människor emellan måste denna dialog vara en fråga inte bara för hjärnan utan också för hjärtat, och knyta samman bildning och samtal, konst och vänskap,

vill uppmärksamma att just denna mångsidiga, mellankulturella dialog är något som utövas och utvecklas av den världsomfattande esperantorörelsen med dess hundratals kongresser och sammankomster varje år,

vill förmå alla andra aktivister och rörelser för mellankulturell dialog att ägna större uppmärksamhet åt den språkliga dimensionen i sitt arbete, och åt esperantos reella funktion som inkluderande och jämlikhetsinriktat språk, vars användning kan underlätta och fördjupa denna dialog,

engagerar sig åter åt att odla och sprida värden som ömsesidig respekt, fred och rättvisa mellan alla människor, i enlighet med Unescos målsättningar och i samband med FN:s aktuella strävanden för att bygga upp ett hållbart världssamhälle.”

Det esperantospråkiga originalet kan man läsa på

http://sezonoj.ru/2015/08/uk100-5/

Lämna kommentar
css.php
Hoppa till verktygsfältet