Annons:
 
 

Finns barnfattigdom i Ronneby?

Det var ett tag sedan jag bloggade. Lite nya rutiner i min vardag med nytt jobb etc gör att man ibland får prioritera annorlunda. Dock har jag idag inte kunnat låta bli att sätta mig vid tangentbordet med tanke på debatten om barnfattigdom i allmänhet och Ronneby i synnerhet som blossat upp lokalt på sistone. Först var det Centerns Tim Svanberg som engagerat sig i frågan i sin riksdagskampanj. Igår kom SVTs Uppdrag Granskning där den mest kände svenske grävande journalisten Jan Josefsson försökte nysta i frågan nationellt. Därefter har Ronnebys kommunalråd Roger Fredriksson (m) tagit till orda.

Mitt inlägg är betydligt mer blygsamt än alla bombastiska utfall som präglats i allt från insamlingsorganisationernas ledande företrädare till politiker med f d partiledaren Håkan Juholt (s) i spetsen vilka behövde en ”affärsidé” att bygga sin yrkesmässiga existens på, och i flera fall allt annat än ”fattigmanslöner” rakt ner i fickan varje månad.

Det finns i hela debatten en total avsaknad av akademisk stringens som jag menar är nödvändig. Det är vad man menar med ”barnfattigdom”! Man talar t ex om ”absolut fattigdom”, ”relativ fattigdom” och enbart om situationer där man inte har råd med det man själv uppfattar som ”livets nödtorft”. Men inte vad dessa uttryck innebär.

Jag tvivlar inte på att det inte finns barn som inte får rätt mängd och rätt sorts mat på bordet varje dag. Likaså att det inte finns barn som inte får vad man anser vara livets nödtorft. Det finns säkerligen även barn som är sura för att de inte får senaste modellen av den för stunden häftigaste mobiltelefonen. Men hela debatten flyter i allmänhet omkring så att när man debatterar verkar varje debattör ha sina egna definitioner. Skall debatten bli konstruktiv och kunna leda till att den fattigdom som finns kan undanröjas krävs just gemensamma definitioner och relevant statistik över hur stora de olika grupperna är. Först därefter kan man utifrån de givna förutsättningarna och olika former av värderingar komma med förslag till lösning av det man vill ändra på.

Tyvärr verkar det inte finnas just dessa defintioner, i vart fall inte någon som hörts i debatten. Hela debatten har istället blivit ett slagfält just för de som har andra syften med den, politiskt för att dra röster och ddärefter uppdrag i den världen, anställda i insamlingsorganisationer för att motivera sina egna anställningar genom att visa på höga insamlingsresultat. I det sistnämnda gäller det ju att ha något som får människor att släppa loss några tjugor, för innerst inne, vem kan vara emot utrotandet av barnfattigdom. Ett värdeladdat ord som väcker mycket känslor. Dock får man ibland vara så kall att man innan man börjar agera tänka till om vad man vill göra och för vem. Om detta lyser debatten fortfarande med sin frånvaro.

Varför hör man inga forskare yttra sig? Är de rädda för att placeras i något fack de inte vill placeras i och därmed riskera sin forskarkarriär, eller är det så att de finns men inte lyckats ta sig igenom mediebruset p g a t ex ett så akademiskt förhållningssätt att media inte förstått? Jag och säkert flera med mig väntar med spänning på svar!

2 Kommentarer

Återbetalningen stoppad av domstol!

Flera av mina senaste inlägg har handlat om beslutet att återbetala barnomsorgsavgifterna för juli månad. Beslutet har jag överklagat då jag ansett att det skett på felaktiga grunder. Nu har Förvaltningsrätten i Växjö behandlat det första yrkandet, det att stoppa utbetalningarna tills frågan är helt avgjord av domstolen. Beslutet blev att beslutet inte får verkställas, s k inhibition.

Syftet med detta beslutet är att om man betalar ut pengarna skall man inte ha problem med att kräva tillbaka dem om domstolen senare anser att laglighetsprövningen (överklagandet) bifalles. Förvaltningsrätten säger i sitt beslut att ”det har framkommit tillräckliga skäl för att förordna att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla.”

Nu återstår att avvakta domstolens beslut i sakfrågan vilket kan ta lite tid beroende på arbetsbelastning hos domstolen. En sak kan jag emellertid notera. JanAnders Palmqvist (s) har ryat en massa om att det var olagligt att fakturera avgifterna, men utan att ha en domstol som prövat frågan. Detta strider helt mot svensk rättstradition då enbart en domstol kan avgöra vad som är lagligt eller ej. Nu finns ett beslut att det är olagligt att tills vidare betala tillbaka de avgifter Palmqvist påstod vara olagliga.

3 Kommentarer

Skall barnomsorgsavgifter blir julklappar?

Idag fredag hade Ronneby utbildningsnämnd ett extra möte med anledning av fullmäktiges beslut att låta alla nämnder ha synpunkter om de återbetalda premierna för sjukförsäkringar som inte kommit till användning, de s k AFA-pengarna.

Det var ett lugnt och stilla möte i alla hövlighet för de som lyckats göra sig lediga och komma. Själv är jag vanligen ersättare, men då tre av fem socialdemokrater var frånvarande fick jag ersätta en sosse. Lite ovanligt att ”spela” sosse. Lite konstigt kanske för de ”riktiga” sossarna att det fanns någon som inte följde partilinjen eller i värsta fall la ner rösten, utan röstade emot!

Det mest iögonfallande som sades var emellertid när den socialdemokratiske andre vice ordföranden, Jan-Eric Wildros (s), tog upp frågan om barnomsorgsavgifterna igen. Frågan har jag, som läsare av denna blogg vet, begärt prövning av i Förvaltningsdomstolen. Nu återstår att se vad den säger. Men Wildros tyckte ändå att om pengarna skall återbetalas så skall detta göras innan jul då han menar att så många barnfamiljer har dåligt ställt just då. Nu har alltså hela frågan ändrat karaktär från att vara en fråga om huruvida avgifterna var felaktiga till att bli en extra socialhjälp till Ronnebys barnfamiljer som har sina barn i barnomsorgen.

OK. Vill nu Socialdemokraterna desperat upprätthålla sin image av ”Partiet med de goda gåvorna” (uttrycket myntat av f d finansminister Kjell-Olof Feldt (s) när han i svidande ordalag gjorde upp med sitt partis verklighetsfrämmande verklighetsbild redan för 20 år sedan) så visst. Om domstolsväsendet kommer fram till att avgifterna kan återbetalas efter alla prövningar så föreslår jag att Kommunfullmäktige ger den socialdemokratiska fullmäktigegruppen, kompletterat med de ledamöter i Utbildningsnämnden som inte sitter i fullmäktige ett nytt uppdrag. Klä ut dem i tomtekläder och låt dem till tonerna av ”Tomtarnas vaktparad” gå (inget fusk med bil, men om vädret tillåter så kan ren och släde användas) runt till ALLA berörda barnfamiljer och med ett ”HO HO” lämna tillbaka avgifterna.

Lite hjälp av träna marschen kan de få om de följer denna länk.

1 Kommentar

Laglighetsprövningen fullföljd

Den senaste veckans inlägg har handlat om laglighetsprövning av några ärenden i Ronneby kommunfullmäktige. Nu är sista inlagan jag tar initiativ till i detta fallet inlämnat. Till skillnad från oppositionsföreträdaren Palmqvist (S) säger jag dock inte bombastiskt att man har förfarit olagligt. Jag har gjort min tolkning att det inte har gått rätt till. Nu säger jag som juristerna brukar avsluta sina slutpläderingar. Jag överlämnar målet till Förvaltningsrätten för prövning. Finner de att jag har rätt så har jag därmed tänkt rätt. Finner de att jag har fel får jag antingen acceptera detta, eller begära prövning i högre instans om jag inte håller med. Nedan finns i alla fall den inlaga som nu lämnats in till domstolen.

Yrkande i första hand
I egenskap av medlem i Ronneby kommun hemställer jag att Förvaltningsrätten i Växjö undanröjer beslut enligt §§ 273-276 från 2012-09-27. Protokollet är anslaget 2012-10-05.

Jag yrkar även att Förvaltningsrätten utfärdar förbud mot verkställighet av beslutet § 275 beslutspunkt 3: ”barnomsorgsavgift som uttagits för en extra månad 2012, ska återbetalas till barnfamiljerna och finansieras via återbetalda AFA-medel”, tills dess att denna laglighetsprövning är behandlad.

Skäl för yrkandet
Besluten har inte tillkommit i laga ordning då besluten inte har beretts av Kommunstyrelsen på laga vis. Begäran om laglighetsprövning av Kommunstyrelsens beslut har inlämnats till Förvaltningsrätten av mig och är daterat 2012-10-01. Kopia på denna inlämnade men ännu inte behandlade laglighetsprövning bifogas. Jag åberopar den argumentation som där finns för att beslutet skall undanröjas, och som konsekvens av detta blir att Kommunstyrelsen inte har behandlat frågorna. Om laglighetsprövning av Kommunstyrelsens beslut bifalles av Förvaltningsrätten yrkas att fullmäktiges beslut enligt §§273-276 undanröjes för att de inte tillkommit i laga ordning enligt de i den inlagan anförda lagrum. Lagrum för laglighetsprövningen är Kommunallagen 10 kap 8 §.

Yrkande i andra hand
I andra hand yrkas, om Förvaltningsrätten inte bifaller förstahandsyrkandet, att beslutet enligt § 275 beslut 3: ”barnomsorgsavgift som uttagits för en extra månad 2012, ska återbetalas till barnfamiljerna och finansieras via återbetalda AFA-medel” undanröjes då berörd nämnd inte beretts tillfälle att yttra sig i frågan.

Kommunallagen 5 kap 26 §säger: ”Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, skall det ha beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning.”

Barnomsorgen lyder organisatoriskt under Utbildningsförvaltningen. Utbildningsförvaltningen lyder under Utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden eller någon fullmäktigeberedning har inte berett frågan. Ärendet är således inte tillkommet i laga ordning och jag hemställer att beslut enligt § 275 3 beslutet undanröjes.

Jag yrkar även att Förvaltningsrätten utfärdar förbud mot verkställighet av beslutet § 275 beslutspunkt 3: ”barnomsorgsavgift som uttagits för en extra månad 2012, ska återbetalas till barnfamiljerna och finansieras via återbetalda AFA-medel”, tills dess att denna laglighetsprövning är behandlad.”

1 Kommentar

Socialdemokraterna i Ronneby lider av identitetskris

I dagens Sydöstran har jag en insändare där jag svarar ronnebyoppositionens JanAnders Palmqvist (s) på hans insändare i förra veckan. Den finns inte på nätet så därför publicerar jag den här. Den är något kortad i tidningen, men återger ändå budskapet jag vill ha fram. Socialdemokraterna i Ronneby lider av identitetskris.

I Sydöstran 5 oktober suckar Ronnebys avgående sosseledare JanAnders Palmqvist (JAP) över att hans parti känner sig överkörda. Det är snarare en identitetskris man råkat ut för då man efter 82 år i majoritet och med möjlighet att sätta dagordningen tämligen självständigt, numer famlar i blindo då detta inte var ett scenario som fanns i deras medvetande.

Det senaste halvåret har några av JAPs hjärtfrågor fått en annan inriktning än hans. Detta har blivit för mycket för JAP så han tappat konceptet och gjort om fullmäktiges möten till något som mer liknar en dålig cirkus.

JAP nämner två frågor. Den ena är att Ronneby skall ansluta sig till FINSAM, ett kommunalförbund tillsammans med Försäkringskassan för att motverka sjukskrivningar i arbetslivet, där Ronneby tills nu varit den enda blekingekommunen som inte varit medlem.

Den fråga som mest satt sig på JAPs hjärna är om kommunen skall ta ut barnomsorgsavgift i juli. JAP försöker nu med formalia och en högst egen juridisk vokabulär stoppa beslutet. Han påstår t ex i en reservation i Kommunstyrelsen att beslutet är olagligt. Samtidigt säger han att beslutet vunnit laga kraft. Ett laga kraft-vunnet beslut är per definition lagligt. De enda instanser som kan olagligförklara beslut är domstolar, inte JanAnders Palmqvist! Ett uttryck för en självutnämnd jurist brukar ibland vara brännvinsadvokat!

JAP skriver: ”Ur ett kommunaldemokratiskt perspektiv är det viktigt att olika ärenden hanteras som de ska hanteras.”

Formalia blåses upp för att den vägen stoppa det han ogillar. När han var vid makten visade JAP stor irritation när andra påtalade formaliafel. Märkligt är han driver igenom återbetalningen, med sin påstådda ärkefiende Sverigedemokraternas hjälp, på ett sätt han själv hade kallat odemokratiskt. Utbildningsnämnden fick inte yttra sig efter att JAP framfört sitt yrkande. Han hade den aktuella dagen i fullmäktige en tillfällig majoritet för sin linje och drev därför på beslutet utan att vänta in nämndens yttrande vilket lagen säger skall ske.

Beslut att införa avgift i juli togs i december 2011 med lydelsen ”Införande av barnomsorgsavgift juli -1200 tkr” (Budgeten sid 47). JAP gjorde i juni-fullmäktige ett nummer av att inget särskilt beslut om taxan tagits i fullmäktige. Nu har Utbildningsförvaltningen lämnat förslag till regeländringens formulering: ”Man abonnerar på sin plats och betalar fortlöpande 12 månader per år som abonnemang.” och ” Fast avgift uttas 12 månader per år vid fortlöpande placering”. Regelverket kräver att taxor beslutas av fullmäktige. Det gjordes i budgeten. Det har inte funnits tveksamhet om beslutets innebörd, att man behövde invänta ett särskilt taxebeslut. Men tydligen i alla fall för JAP. Hur svårt kan det vara?

Det allvarliga är att JAP vid juni-fullmäktige säger sig medvetet hållit tyst om att han ansåg beslutet olagligt. Vid ett bifallet överklagande hade JAP riskerat utredning om ”Trolöshet mot huvudman”. Kommunstyrelsen, i synnerhet presidiet, skall enligt lagen följa nämndernas verksamhet för att fel inte skall begås. Det spelar ingen roll om du är i opposition.

Hur hög är avgiftshöjningen? 9,1 % av maxtaxan för ett barn som har varit oförändrad sedan 2004. KPI har ökat med 12,8 %. Taxan är ännu lägre än 2004. Men det är inte lönekostnaderna.

Per Ericsson, Skönevik
Ers kommunfullmäktige Ronneby (Ronnebypartiet)

1 Kommentar

Vad vilja Sverigedemokraterna?

En annan aspekt på den nu heta frågan i Ronneby om barnomsorgsavgifterna som hamnat lite i skuggan av alla formella diskussioner är Sverigedemokraternas agerande i frågan.

När den var uppe till behandling i Kommunstyrelsen röstade deras tjänstgörande ersättare Tomas Lund med alliansens förslag. När frågan sedan kom till Kommunfullmäktige så ändrade man sig i Sverigedemokraterna och gick på Socialdemokraternas linje. Höll på säga som vanligt, i Ronneby har det varit aningen vanligare att Sverigedemokraterna stödjer Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet än tvärtom.

En av de som då röstade med Socialdemokraterna var Tomas Lund själv. Det är i sig inget konstigt att man ändrar sig under ett ärendes gång. Man kan vara osäker från början och tycker att det väger åt ett håll och sedan väger det över åt det andra. Det kan hända de flesta, och jag tror nog det går att hitta flera fall där det hänt mig även om jag just nu inte kan komma på något konkret fall.

Det som dock anstår en folkvald är att kunna stå upp inför sina väljare och förklara varför man röstar som man gör i olika sammanhang. Det som hände denna gången var att Sverigedemokraterna inte yttrade sig alls i frågan och således inte förklarat för sina väljare varför man intog en viss ståndpunkt. Detta är ett demokratiskt underskott. För ett parti med 5 mandat i fullmäktige, d v s ungefär var tionde väljare i Ronneby har röstat på dem, kan man kräva i vart fall att de innan omröstningen förklarar att man tänkt om.

Även om JanAnders Palmqvist vann omröstningen, då en i majoritetssamarbetet hade förhinder, så tyckte jag han såg lite snopen eller låt säga kanske t o m bekymrad ut över utgången. Jag vet inte om det var för att det var för att just Sverigedemokraterna hjälpte honom. Det är nog inte särskilt roligt för en företrädare för det partiet som har störst beröringsskräck med Sverigedemokraterna att vinna omröstningar med deras hjälp. Men återigen röstade Sverigedemokraterna med Socialdemokraterna och återigen fick vi en indikation på att det är samma väljare de kämpar för att övertyga. Även om Socialdemokraterna med en druckens envishet förnekar att det är så. Kanske beröringsskräcken därför skall ses som en skräck för att tappa ännu fler väljare till det parti de föraktar mest.

3 Kommentarer

Laglighetsprövning av fullmäktigebeslut i Ronneby

I de föregående inläggen har jag beskrivit en del av det som hände vid fullmäktigemötet i Ronneby 27 september 2012. Vidare nämns i ett av inläggen att jag avser begära laglighetsprövning av vissa beslut hos Förvaltningsrätten i Växjö. Här nedan följer lydelsen:

Laglighetsprövning av beslut i Ronneby kommunstyrelse §§ 256-260 2012-09-11I egenskap av medlem i Ronneby kommun hemställer jag att Förvaltningsrätten i Växjö undanröjer beslut enligt §§ 256-260 från 2012-09-11. Protokollet är anslaget 2012-09-18.

Skäl för yrkandet
Besluten har inte tillkommit i laga ordning då otillåten växeltjänstgöring ägt rum vid behandlingen av ärendena. Lagrum för laglighetsprövningen är Kommunallagen 10 kap 8 §.

Av de överklagade besluten är §§ 257-260 ärenden som ingår i beredning till Kommunfullmäktige, innebärande att även Kommunfullmäktiges beslut i frågorna blir ogiltiga vid ett bifall av laglighetsprövning, då de inte beretts på rätt sätt enligt Kommunallagen 6 kap 28 §. Protokoll från Kommunfullmäktige där beslut fattats i frågorna har vid denna begäran om laglighetsprövning ännu inte anslagits och laglighetsprövning kommer jag att begära då protokollet är justerat och anslaget.

Händelser vid sammanträdet i Kommunstyrelsen
Ingressen till protokollet för Kommunstyrelsen 2012-09-11 som omfattar §§ 239-261 anger bl a de närvarande. Två ordinarie ledamöter har inte varit närvarande vid samtliga behandlade frågor. Det är ordföranden Roger Fredriksson (m) som var närvarande vid §§ 257 och 259 och vid övriga §§ ersattes av Claes Diurhuus-Gundersen (m). Thomas Håkansson (c) var närvarande vid §§ 239-254 och 256-260. Han ersattes vid övriga §§ av Monia Svensson (c). Det framgår inte av protokollet att frånvaron var orsakad av jäv. Fredriksson har i egenskap av ordförande justerat §§ 257 och 259 där han var närvarande, och 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (c) de övriga där han tjänstgjorde som ordförande. 2:e vice ordförande JanAnders Palmqvist (s) har justerat samtliga §§ såsom justerare.

Genom att både Fredriksson och Håkansson lämnat sammanträdet och återvänt har de växeltjänstgjort vid sammanträdet. Deras ersättare har varit företrädare från samma partier och ersättarnas insättning har inte rubbat styrkeförhållandena mellan partierna i Kommunstyrelsen.

Frågan om växeltjänstgöring regleras inte i 6 kap Kommunallagen. Däremot framgår av 6 kap 32 § att:

”Fullmäktige skall utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer”.

Gällande reglemente för Kommunstyrelsen är antaget i § 333 år 2010. I 6 kap regleras Kommunstyrelsens arbetsformer. 10 § lyder:

”En ledamot eller ersättare som i ett ärende har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.”

Två ordinarie ledamöter har avbrutit sin tjänstgöring och det orsakades inte av jäv. Ersättarna kom från samma partier som resp ordinarie och har inte rubbat förhållandena mellan partierna. Därefter har de ordinarie åter inträtt i tjänst i strid mot fullmäktiges antagna arbetsordning. Besluten i §§ 256-260 har inte tillkommit i laga ordning och jag hemställer att besluten undanröjs.

Ronneby 2012-10-01

Per Ericsson

6 Kommentarer

Brännvinsadvokat Palmqvist!

I föregående inlägg beskrev jag ett tragiskt möte i Ronneby kommunfullmäktige den 27 september. Även bloggkollega Mauritzson uppmärksammar detta och ger en svidande kritik av hur den högsta nivån av ronnebypolitikerna fullgör sina uppdrag. Mycket läsvärt och den återfinns bakom denna länk.

Min kritik mot majoritetens företrädare gäller att de inte har någon koll på formalia vilket är nödvändigt när det handlar om kontroversiella frågor. Det är trots allt rutinerade personer på toppuppdragen, även om inte majoriteten har innehafts så länge. Både fullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande måste vara så förberedda att de inte begår den typ av formaliafel jag beskriver i förra inlägget. I synnerhet inte med en (fram till igår) ledande oppositionsföreträdare som allt mer framstår som en maktgalen rättshaverist och brännvinsadvokat. För det är Palmqvists agerande som är roten till det onda i hela frågan, eftersom han ännu, två år efter sin valförlust, inte tycks ha accepterat att inte vara den ledande politikern som kan sätta agendan och inriktningen för ronnebypolitiken längre.

Den fråga som han det senaste halvåret varit fullständigt besatt av, är om barnomsorgsavgift skall tas ut i juli månad. Att Palmqvist är en avgiftshatare uti fingerspetsarna, ivigt uppbakad av sin främste rådgivare och ledstjärna Margareta Yngveson, är känt sedan länge. Jag har ingen svårighhet att respektera hans uppfattning. Dock verkar paret Palmqvist och Yngveson, i sann kommunistisk anda, ha svårt att acceptera att deras linje inte blir officiell politik, och drar sig inte för att använda vilka medel som helst för att driva igenom sin ståndpunkt. Palmqvist har levt igenom sin kommunalrådstid med en dröm om Ronneby som kommunen med Sveriges billigaste barnomsorg. Ronnebyalliansen ser inte den lägsta taxan som främsta målet utan att sådant som kvalitet och valfrihet för de enskilda föräldrarna och barnen som överordnade.

Beslutet att ta ut barnomsorgsavgift fattade Kommunfullmäktige i december 2011. Det ingick i det totala budgetbeslutet och framgår i budgethandlingen med orden att barnomsorgsavgift även skall tas ut i juli, samt att det beräknas ge ytterligare intäkter på 1,2 mkr. Nu hävdar Palmqvist med en druckens envishet att det krävs ett extra beslut att ta en ny taxa innehållande exakt samma mening som i budgetbeslutet. Annars skulle inte kommunen ha fattat något regelrätt beslut. Lagen säger att fullmäktige skall fatta beslutet, vilket man gjorde i december 2011. Ett särskilt taxebeslut hade självklart varit på sin plats om det inte räckt med samma mening som i budgetbeslutet.

Palmqvist hävdade i juni när frågan var uppe i fullmäktige att man inte offentliggjort beslutet på rätt sätt. Då menade han att beslutet inte var infört i den kommmunala författningssamlingen. Skulle detta vara kravet har man tagit ut fel barnomsorgsavgift sedan 2008 då han var kommunalråd, eftersom en ändring detta år inte var infört i juni 2012! Möjligen har han hållit tyst om detta för den ändringen tyckte Palmqvist inte om, det var en eftergift till dåvarande samarbetspartnern Folkpartiet, för att Palmqvist skulle kunna göra det roligaste han vet i politiken. Höja skatten!

Hålla tyst är något som präglat beteendet senaste halvåret i den palmqvistska politiken. Han medgav utan omsvep att han avsiktligt hållit tyst om att han ansåg att beslutet i december 2011 inte var fullständigt. Detta för att bakvägen kunna förhindra införandet av julitaxan. Han skall vara glad att ingen överklagat fakutereringsbeslutet om juliavgiften. Hade han vunnit hade han riskerat anmälan för Trolöshet mot huvudman, ett brott som kan ge två års fängelse. Man har som ledamot i en kommunstyrelse, vilket Palmqvist är, skyldighet att hålla uppsikt över nämndernas verksamhet. Om man anser att någon nämnd inte sköter sitt uppdrag skall detta påtalas, det spelar då ingen roll om man är i opposition eller majoritet. Nu har inte kommunen lidit något skada och Palmqvist klarade sig från utredning om brott.

Beträffande olagligheter verkar det som om Palmqvist har sin egen defintion på begreppet. I kommunstyrelsens protokoll från 11 september § 259 kan man läsa följande yrkande från JanAnders Palmqvist om varför de s k AFA-pengarna skall användas till återbetalning av barnomsorgsavgiften:

Vidare föreslår vi att de barnfamiljer som blivit debiterade med en extra månadsavgift p g a det olagligt fattade, senare lagakraftvunnet, beslutet att höjda avgifter inom barnomsorgen, får en återbetalning som finansieras via de återbetalade AFA medlen.”

Palmqvist tror uppenbarligen att han har makt att avgöra vad som är olaglig. Vad som är lagligt eller ej står i lagen. Om det är olagligt avgörs det främst av domstolar. Vissa mindre fall kan bötfällas direkt av polis och åklagare, med det finns inget mandat för kommunstyrelsens andre vice ordförande i småstaden Ronneby att avgöra det. Ett beslut är lagligt tills dess att en behörig instans undanröjer det. Har det vunnit laga kraft så kan det inte vara olagligt. Detta begriper inte rättshaverister och brännvinsadvokater (gammalt uttryck för juridiskt oskolade individer som ändå agerar som jurister). Hela denna § 259 menar jag inte följer regelverket eftersom majoritetens företrädare inte haft koll på vem som får tjänstgöra. Detta fel har Palmqvist sanktionerat genom att inte opponera sig på mötet och vittnat om sanningshalten genom att justera protokollet. Jag kallar dock inte beslutet olagligt. Jag begär laglighetsprövning. Om domstolsväsendet sedan ger mig fel får jag böja mig för det, men då har jag i alla fall prövat.

3 Kommentarer

I Ronneby fullmäktige FATTAS riktiga beslut!

Gårdagens kommmunfullmäktige var en av de bedrövligaste tillställningar jag bevistat i den församlingen. Det skulle ta allt för lång tid att dra allt, men ett exempel kan jag inte avhålla de som läser denna blogg.

Mycket handlade om formalia. I spetsen stod den allt mer desperata oppositionsföreträdaren, det f d kommunalrådet Palmqvist, och yvades över vad han ansåg vara formaliafel och lagbrott. En punkt sent in på mötet handlade om hur vi skulle förfara med en står återbetalning av premier för arbetsmarknadsförsäkringar, de s k AFA-pengarna. Palmqvist menade med stor indignation att det var illa förberett, han t o m anförde en feministisk ton i frågan.Lite ovanligt från en som vanligtvis anses vara väldigt macho. Beslutet gick emellertid hans väg då majoritetens ledamöter denna gång var i minoritet då en person hade förhinder. Palmqvist drev då igenom bl a att återremittera frågan för beredning i nämnderna. Ett beslut om användning togs dock direkt, att återbetala juli månads barnomsorgsavgifter, en fråga som mer än tydligt gått honom på hjärnan.

Jag vill nu påstå att hela frågan skall tas om då den inte uppfyller regelverket. Så här är det:

Kommunfullmäktige måste för att fatta beslut ha dem beredda. Detta utförs av Kommunstyrelsen. I den aktuella fråga gjordes detta på Kommunstyrelsens möte den 11 september. Protokollet anslogs på kommunens anslagstavla den 18 september. Det har således ännu inte gått 3 veckor sedan det anslogs och då kan beslutet överklagas. Överklaga kan man göra om man anser att det fattas beslut i strid mot lagen eller andra fel kan ha begåtts.

En viktig förutsättning för Kommunstyrelsens arbete är deras reglemente. Där kan man läsa i 10 § att:
En ledamot eller ersättare som i ett ärende har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

I protokollet kan man bl a utläsa att ordföranden Roger Fredriksson (m) har tjänstgjort §§ 257 och 259. I övrigt har han inte varit närvarande. I vart fall inte § 258 som justerats av vice ordförande Kenneth Michaelsson (c) som tjänstgjorde då. Det framgår inte att Fredriksson uteblev p g a jäv. Ersättare för Fredriksson när han inte var där var Claes Diurhuus-Gundersen (m). Således en ersättare från samma parti och därför har inte det ”påverkat styrekebalansen mellan partierna”.

När Fredriksson först tjänstgör i en fråga, går ut i en och åter in igen kallas det växeltjänstgöring. Detta är förbjudet i fullmäktige enligt lag. I kommunstyrelsen får man titta i det reglemente som Kommunfullmäktige har fastställt för att se vad som är tillåtet. Denna typ av växeltjänstgöring är inte tillåten. Således har man inte följt regelverket och om beslutet då överklagas till förvaltningsdomstolen och vinner bifall är det ogiltigt. Konsekvensen blir då att det inte fanns någon beredning av ärendet och därmed inte grund för beslut. Kommunfullmäktiges beslut kan bli ogiltigt om det överklagas och domstolen finner att beredning av ärendet inte skett på rätt sätt.

Det ironiska i situationen var att gårdagskvällens störste formaliekramare och anklagare för olagligheter m m, JanAnders Palmqvist (S), var den som justerat protokollet i Kommunstyrelsen och därmed intygat med sin heder att allt var rätt. Så var det med den hedern.

Jag kommer i nästa vecka, om ingen kan påvisa för mig att jag har fel i resonemanget ovan, att överklaga beslutet i Kommunstyrelsen. När fullmäktiges protokoll justeras kommer även dess beslut i frågan att överklagas.

Den som till äventyrs vill se den bisarra tillställningen kan göra det om denna länken nedan följs. Den fråga jag refererar till är nummer 34.

Kommunstyrelsens protokoll finner du här.

2 Kommentarer

JAS i Ronneby

På sin blogg skriver Bengt Mauritzson under rubiken ”JAS kostar Ronneby miljoner” om hur kostnader för bullerisolering och eller rivning/inlösen av fastigeter pådyvlas skattebetalarna i Ronneby istället för staten. Med anledning av detta lämnar jag och Sune Håkansson, båda Ronnebypartiet, in följande interpellation till nuvarande kommunalrådet Roger Fredriksson (m) och det förra kommunalrådet JanAnders Palmqvist (S) som nu är andre vice ordförande i kommunstyrelsen:

Angående Jas i Ronneby
Den 3 september 2012 skriver Bengt Mauritzson på sin blogg med rubriken Jas kostar Ronneby miljoner. Mauritzson går till angrepp dels mot kommunens förre kommunalråd, men även vårt nuvarande kommunalråd torde kunna känna sig träffad.
En snabb rannsakning av både minnen och protokoll antyder att de av Mauritzson väckta frågorna knappast har lyfts fram till offentlig debatt, exempelvis i fullmäktige. F17:s placering i vår kommun har förvisso både för- och nackdelar. På den positiva sidan finns arbetstillfällena, på den negativa sidan miljöproblemen.
Frågan till JAP blir: Vilka överväganden gjorde Du under Din tid i den politiska ledningen?
Frågan till RF blir: Avser Du att agera i frågan?

1 Kommentar
Annonser:
iphone 6 reparation
 
 
 
 
css.php
Hoppa till verktygsfältet